Trường Tiểu học Nguyên Xá tổ chức Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

       Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng năm mới 2020 và Tết cổ truyền Canh Tý của dân tộc; cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, sáng ngày 3/2/2020, trường Tiểu học Nguyên Xá – Vũ Thư long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2020.

   Trong buổi lễ, thầy trò nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng,chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng: Cuối thế kỷ thứ XIX và đầu thế kỷ thứ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng. Giữa lúc đó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với nhiệt tình yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân, và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

    Trong bối cảnh phong trào công nhân và phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân dân đang phát triển mạnh mẽ, để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, vào năm 1929, ở nước ta đã xuất hiện 3 tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn. Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản dẫn đến nguy cơ phân tán, chia rẽ về lực lượng và tổ chức, không thống nhất về tư tưởng và hành động. Yêu cầu lúc này đặt ra là phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào Cộng sản ở Việt Nam.

    Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra ở bán đảo Cửu Long - Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Trong Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ái Quốc phê phán các quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng lẻ và Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua các văn kiện gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt (Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng), Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến tất cả đồng bào nhân dịp thành lập Đảng. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng.

     Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam - thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời, đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

      Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.

     Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

          Trải qua chặng đường lịch sử 90 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại, đó là:

            Một là, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xóa bỏ chế độ thực dân nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

         Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

          Ba là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; đưa đất nước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước quá độ lên CNXH; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

          Để có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng ta và nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta, tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

          90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình chính là nhờ bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; nhờ đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho dân tộc; nhờ sự hi sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhờ có một tổ chức đoàn kết chặt chẽ, vững chắc, liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ.

          Chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành với giai cấp và dân tộc, vững vàng trước mọi thách thức, sáng suốt trong vai trò lãnh đạo của mình. Chúng ta cũng tự hào về dân tộc ta, nhân dân ta đã anh dũng, sáng tạo, một lòng đi theo cách mạng, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi thành lập.

          Tại buổi kỷ niệm trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ tới công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác tới bến bờ thắng lợi đồng thời chúng ta cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, các thương bệnh binh, cựu chiến binh và thanh niên xung phong, những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước, làm rạng danh cho truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng.

            Tiếp nối truyền thống vinh quang của Đảng, với trường TH Nguyên Xá nói riêng, năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song với sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo nhà trường, sự đồng thuận các bậc phụ huynh và nhân dân, sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, đội ngũ CBGV nhà trường  sẽ đồng sức đồng lòng, chủ động, sáng tạo nhiều hơn nữa để phát huy những mặt mạnh đã làm được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chĩ Minh” “ Mỗi thày cô giáo là một tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, hết lòng vì học sinh thân yêu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và những năm tiếp theo.           

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN

Cô giáo Trần Thị Mỳ - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn kỷ niệm.

Tuyên dương khen thưởng CBGV đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

" Người tốt việc tốt báo công dâng Bác năm 2019"

Đại diện các tổ chức, bộ phận của nhà trường tham gia đăng ký " Người tốt việc tốt báo công dâng Bác năm 2020 " 

Bài viết liên quan