Làm thế nào để vừa viết bảng đen vừa dạy Online với zoom một cách chuyên nghiệp