HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO MÃ NHẬN XÉT VÀ NHẬP ĐÁNH GIÁ TRÊN HỆ THỐNG CSDL ĐỐI VỚI GV (PHÂN HỆ TIỂU HỌC)