DANH SáCH PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN - ĐĂNG Kݝ THI ĐUA NăM HỌC 2014-2015

DANH SáCH PHâN CÔNG CHUYÊN MÔN NăM HỌC 2014-2015

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

NăM HỏằŒC 2014-2015

----------------------------------------

PHÒNG GD-ĐT VÅă THặ¯ PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NăM HỏằŒC 2014-2015
Trường Tiểu học Nguyên Xá
           
STT Họ và tên Ngày sinh Nhiệm vụ đ­ợc giao Thuộc tổ Ghi chú
1 Phạm Thị Nga 11/07/1969 Tổ trưởng Tỏằ” 1- dạy lớp 1D Tổ 1  
2 Lê Hải Yến 11/09/1976 Chủ nhiệm 1C 1  
3 Đinh Thị Nhung 02/03/1974 Chủ nhiệm 1A 1  
4 Nguyễn Thị Kim Thoa 16/6/1973 Chủ nhiệm 1B 1  
5 Đỗ Thị Tám 26/9/1963 Chủ nhiệm 1E 1  
6 Nguyễn Thị Thủy 20/1/1974 Dạy buổi 2 lớp 1,2 1  
7 Bùi Thị Châm 14/6/1977 Dạy Tiếng Anh lớp 1,3,4 1  
8 Khương T. Hải Vân 11/08/1983 Dạy buổi 2 lớp 1,2 Tổ  2   
9 Nguyễn Thị Lan 28/5/1969 Chủ nhiệm 2C 2  
10 Vũ Thị Kim Phượng 29/3/1965 Tổ trưởng Tổ 2 - Dạy lớp 2A 2  
11 Hoàng Thị Thanh 1/51972 Chủ nhiệm 2B 2  
12 Đỗ Thị Phương Thùy 04/12/1978 Chủ nhiệm 2D 2  
13 Nguyễn Thị Phượng B 14/4/1982 Dạy Thể dục lớp 1,2,3 2  
14 Phạm Thị Xuy 20/7/1964 Chủ nhiệm 3A Tổ 3  
15 Nguyễn Thị Thanh An 23/2/1972 Chủ nhiệm 3B 3  
16 Nguyễn Thị Ph­ượng A 02/06/1968 Tæ tr­ëng tæ 3-D¹y líp 3D 3  
17 Ngô Thị Tươi 13/7/1978 Chủ nhiệm 3C 3  
18 Bùi Xuân Tiến 29/5/1971 D¹y h¸t nh¹c líp 3,5 3  
19 Vũ Thị Lan Hương 06/11/1972 Dạy buổi 2 lớp 3,4 3  
20 Đồng Thị MÙi 09/06/1979 Dạy Mỹ thuật lớp 2,3,4,5 3  
21 Nguyễn Thị Vân Anh 27/1/1973 Tổ trưởng tổ 4 - dạy lớp 4A Tổ 4  
22 Trần Thị Thanh Hải 07/10/1974 Chủ nhiệm 4B 4  
23 Bùi Thị Hồng 07/01/1972 Chủ nhiệm 4D 4  
24 Nguyễn Văn Thạnh 23/3/1966 Dạy buổi 2 lớp 4,5 4  
25 Trần Văn Hiệp 24/9/1984 D¹y thÓ dôc líp 3,4,5 4  
26 Phạm Thị Nhàn 11/05/1981 D¹y buæi hai líp 2,4 4  
27 Võ Thị Thu Hà 10/07/1974 Chủ nhiệm 5D Tổ 5  
28 Nguyễn T Kiều Hương 21/8/1974 Chủ nhiệm 5A 5  
29 Hoàng Thị Mai 08/10/1974 Tỏằ” trưởng tổ 5 - dạy lớp 5B 5  
30 Bùi Thị Thúy Nga 24/7/1976 Dạy Tiếng Anh lớp   1,2,5 5  
31 Trần Thị Hiên 26/11/1976 Chủ nhiệm lớp 5C 5  
32 Lê Cao Đài 09/06/1980 Dạy âm nhac   1,2,4 5  
33 Trần Thị Mỳ 21/7/1967 Hiệu trưởng - dạy đạo đức 3 Tổ 6 - VP  
34 Nguyễn Thị Hiên 12/02/1968 Hiệu phó - dạy TNXH 3 VP  
35 NguyÔn ThÞ Thu Hµ 25/4/1979 Tỏằ” trưởng tổ 6 - Thư Viện VP  
36 Ngô Thị Mến 04/03/1979 GV TPT Đội VP  
37 Vũ THị Hiền 25/7/1983 Nhân Viên hành chính VP  

 

Tác giả: BGH trường Tiểu học Nguyên Xá