18/12/17  Cơ cấu tổ chức  334
Cán bộ giáo viên- Công nhân viên gồm 36 thày cô. 100% số giáo viên đều đạt trình độ trên chuẩn (03/12/2011).