• Biểu mẫu công khai tài chính năm 2017 - 2018
  | Trường Tiểu học Nguyên Xá | 238 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PHỤ LỤC 5,6,7,8 CÔNG KHAI CƠ SỞ GD- BỘ GD - Trường Tiểu học Nguyên Xá
  | Trường Tiểu học Nguyên Xá | 221 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo tổng hợp các khoản thu - chi ngoài ngân sách năm 2017
  | Trường Tiểu học Nguyên Xá | 233 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo công khai các khoản thu của học sinh năm học 2018 - 2019
  | Trường Tiểu học Nguyên Xá | 252 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch thực hiện công tác công khai trong hoạt động nhà trường năm học 2018 - 2019
  | Trường Tiểu học Nguyên Xá | 277 lượt tải | 1 file đính kèm