• 128925714_3485239591595451_8516603990584855395_o_cc6efaa7f5
 • 1ce184f4669797c9ce86_f98f9749ab
 • e6b7ddbe3bddca8393cc_501d89bbe7
 • 128901817_3485238958262181_5846180642351089482_o_687cbae294
 • z2234314339258_1a55006ba104710fff0255a71e6ec603_601785718a
 • 469017f1f59204cc5d83_b57b9fb5da
 • 7f0b1956f935086b5124_c6bab857c6
 • 129669514_3485238181595592_4489282963236696228_n_a51b4f0b3d
 • 760787bf65dc9482cdcd_566fa2f95f
 • z2211495541919_a560b88754f6d436f702ffaabfd6cbf6_4b126d085e
 • 128429104_3485239394928804_5108824154142328577_n_793228e654
 • c23ce8a075c3849dddd2_2d041e905f
 • 128519036_3485238841595526_5633997408705401304_n_bbdc315461
 • dd630e3de85e1900404f_fdce2fd993
 • 7bb5a71d467eb720ee6f_cd7cce04df
 • z2211487076736_771f9acbd681a8aaf8323db0fd01848b_41b13fd359
 • 8eb23848d82b2975703a_6ccfa546cb
 • c14719ccfbaf0af153be_1711048126
 • z2234313454529_c385d6f9a41968b64dbba338508742ff_2cc85f4437
 • z2234314332319_8745417a2b95b1e2b59b327498fd34b5_3e45be0e04
 • 128427675_3485238428262234_7964324118715890589_n_085d33085e
 • z2234314343546_64397ba3bb7aa39a549c0ba62a408a91_2cf368560f
 • z2234313452351_77cce3cef436399c1ea1b98e82194a7c_abbb95c65d
 • 128593100_3485237671595643_888444119168081149_n_f5e59a9f1b
 • z2234313460124_74f7fb38ba22efa552afbb8f7dec20ee_1146329c30
 • 129652683_3485238564928887_7850130494924777035_n_5233915603
 • z2234313469751_1a7b6bcd38333a220dd3cacdac3db8ff_0d14435026
 • 129004310_3485239031595507_689934670562351823_n_5d13b7c4eb
 • z2234313473942_b14af98c536c02bec96995b520d4c9a0_88db56d10e
 • 69d52f04b76746391f76_e0d5e11e75
 • z2234313472885_143e26f13e2e222ec36c4d208b7fccef_dd8a715d40
 • z2159892076617_ebb548131b3f1f3b694e674664771a43_5729c7aa56
 • z2234314312890_0ae23ff70672ee1701fdfe2f4eea63a8_bc094b735f
 • z2186909297854_a5434f3a4c663fcda20f1777bd68ea2d_932f62477b
 • z2234313474747_4bb62d3bbbcd89da31c44ee42a8f1ae2_22df9a83d0
 • z2211217166866_3c1f5ea1ba2b696d04cc27d439bd6cb0_235505507a
 • 128832440_3485238304928913_7252341093988182931_n_b29eadd43b
 • 6c98e3050366f238ab77_1207724dbe
 • z2190226599968_2390e608b8461a6f89ae057418d32638_2ef2bb7d8d
 • z2160911999186_1ab63ea362f900f5ed4dc31bc7d23469_1f46483cdc
 • 128552576_3485238044928939_4480842519987831690_o_66713a95ab
 • 707df28e12ede3b3bafc_07bf1cb04e
 • 128702753_3485238681595542_6626246866465142191_n_edcb1dd3ef
 • 3023cddc2ebfdfe186ae_36ee93bb6c
 • z2160544872181_5b7c89c6276bd0eaf1aeca21b0d91fa7_ea686d4698
 • z2159892755521_da44841db05b3445b245a0a894b9a2bd_51c35ec7f7
 • z2159895772651_36c632ee4e9da1f526616ad204c9f76e_55baec4b98
 • z2160544856940_74a1cb24c350a0347b22b5a1c88cc0fa_4ca6dc68c8
 • z2159895786719_565f2e8e8a150709aa8a1d26976cc84d_28f5428155
 • z2160544905973_7c1a2f9d5a86acc886607b37fe0cb492_add546c29d
 • z2159895796697_b1f9869abf59942def4d4cd95415e6b1_6411befd2e
 • z2160575143470_eab72879e0647a55978eca6800392f61_d0b3b8259a
 • z2159902465848_2388c188d0ea7f76d59496208752c457_83fa99ed10
 • z2160575146433_e228f00e8a3f523deb2f7dafff5e9af3_96f80541a9
 • z2159902425546_3aa119118b185ec44fbe785b3efde2d3_7cd3ffc77f
 • z2159902428208_eff88e5662105bd3a48f54e1432c57d2_3d4de91523
 • z2159902479383_2693e14ca80dd3d12a285bf2133298d0_7faa9eed76
 • z2137959510003_5a8e69a72f59dab9cfa038f84629f3b9_890d29f59c
 • z2137961024722_f913195a52eafb4d41123e30d05b643d_37f7272c52
 • z2143468973245_34baf0488872567f2d8b02032b1f75d7_3f94ba50da
 • z2140805850009_36a555569e08003dc32b18afb7c72ca1_a8c4381efd
 • z2143468988079_77a047419a0b6fc01a2503268731be10_5146e74e43
 • z2137960999944_1378188a23bd97a011b38378d4d520c8_867cfff038
 • z2146644988628_8a588d3fe02a4530fa58528b43187356_e7fcc6186e
 • z2137956424587_077d70a3b404a95efe45dbdddff36f8a_d24cd5d0a3
 • z2137961013779_0c5ab80d9dc50fa1ab3c484b9366ada1_ef0873f911
 • z2143468958468_efb804b04e9413691da0d8f706edcad9_98ac16967b
 • z2137956466137_025574f15ff23f3b0a0e53f01fb22f27_c85cca0abb
 • z2146645051916_05508855ced3cbd68d26d0a93e611234_79911fc8a0
 • z2146645269114_a3582822121b647b3b18116938601049_4db1c104bf
 • z2137956487409_63fe17290cfb3415004ffd3a060221dd_c2589c9daf
 • z2137956390316_5676dda01523328ce4e826352cce0976_ec287971dd
 • z2137956123011_b39c406d3428490cee11150af54b99ec_9ca70cd983
 • z2137959521718_fb0d9f3b213c01e298d71dcc716af0e2_3a84cb4921
 • z2147232371712_a727324447be8d6f860fcd38cc66d216_7e5ee75601
 • z2137960966762_65a79057260920c218019a8332621f46_4b23e6be12
 • z2137956338174_42f72a4d5124113fb68466902a618bb0_9493950bfd
 • z2146645326498_eb72d177cf9ee1783156035c73bac986_541aef89f3
 • z2143469177132_048c5d89a963ad9d6f7c2d8609513757_6ee2b48c9d
 • z2137959534703_0170ed465482e92f68504cd94585c92b_2006227457
 • z2137956226747_c752de5d434c890074580d56b07fa92d_d6a7d7bb41
 • z2137955885508_c1dcd0b5a90dd2654e9329109fe030ed_a44da13abb
 • z2143468852450_5759f2fa101d01a9164a3d5f3a567f9f_f946b627b2
 • z2137956030148_8f304e06dedba0ac787b8138a2ed8ab8_515e81af4e
 • z2143468911142_c2c77a94e507bfb3f95a197d12f5bac7_628ad74545
 • z2095266901754_87fcb1eabe26d6981508749706cd4d72_c0eb77b99b
 • z2130200098011_cf075a8509444ba4165b18f0786c6dc0_27ef418a21
 • z2130199939238_eb166938a467b79caf642d346a73bab1_6e99067c32
 • z2095389610988_ee5473b3d09742b7ccf196fd436d2263_b3772b65a2
 • z2143468914955_cc08e9cbb97bcc87e3da7bb2a536a616_d6c88cda43
 • z2143469022830_c0475bbf36ea3f57dd020e13feb344a6_bead367665
 • z2130200355251_7ede133fceb463d85739b7116c8ead5f_b3d60e7e57
 • z2095389595179_df479878884db776068d48dfcdd84eb6_7a69e11be7
 • z2137959463122_d6286559dd723a417b63c0953bf55096_d1e411c884
 • z2095389707156_678e844f3d7d8bfe1f89bc10cca0093b_2f4f00bb48
 • z2130200660807_04febea623a33e812fb59fdc5617494d_4d94929211
 • z2130203550345_0fcca8b7c9c53a30f80ff8eb477fdbbd_38d2e6174e
 • z2095389668006_3472a45b7050d6da602fd863a0a2aeda_f412dbeb48
 • z2082499911956_77e250b10c8b747c6ea0d3fc56a96e71_19288e1f90
 • z2130200850824_346541955916343f1a71fee6557d42c4_4f18facffc
 • z2082499910431_2e2670c6005b9c1d0181610d2aa05cf1_1cb43a0ffe
 • z2130203638929_f4ae25840a78f3edaea83e322097879e_c15426706a
 • z2082499913435_735aa39402f2e16d72fdde451de6e1c7_58fa8ff893
 • z2130203740152_90a2dbc999af88fdd2cacc7356d9d99b_463611554c
 • z2085734237705_1abd2a5b4306e51628a4af8714813bb9_7e4a9d02dd
 • z2082669367545_0fb98853b5aa7566b4885234f540600c_655ab0e656
 • z2130200291559_79072b4b23fa316aafa0c4626e6e7378_86dc4d962a
 • z2130200382269_2f135b3367b78484c2b094a8a8fc96b9_91334981e6
 • z2130203683034_d84ba0a33021ff23723d2e366c00e035_e5477e8491
 • z2130203686386_c3eae3f0115825f7cde97468e43c8542_647250d891
 • z2130203748129_444acef8bde04ba7bade1bf37bbcfd18_b48c4ab3ad
 • z2130203777655_09302b686d64d127edfd13b3931c6bde_b5bec08d4a
 • z2130203787495_8f31f3e0d87954c47b5083cec8a27efc_52019bb2c4
 • z2130203761309_34b46d2d5b00512aff40f05e1c56ff6b_dd48f35d50
 • z2133051079339_6cfb5797618e9eb5ff7f5fa2b2c6187c_f6ade4253a
 • z2133135412723_90418fb2d8de3b086ac0a679db687436_2d0fba66f8
 • z2133135411133_87d007491930e6cc4d140ef768191501_7a463707cc
 • z2133135444095_0881619138549a94517b159028c64d17_af5f7dbf9d
 • z2133135615441_3cc2fdecd31d8c41ff643f276f090c4a_d5d113a6ff
 • z2133135894967_81de7ec83c17f9a37812be07efef2817_8426a32845
 • z2137955899523_f2fb2b23ec92e92ace998e801e6fae4e_06b4410fd7
 • 1_28342c4ca4
 • 4_48de3a87ff
 • 3_1d76eeccbc
 • 6_102f516790
 • z2184171609673_71e08649814fb2a52d45db2c5d06a2da_174fdeb63b
 • 2_f7b44c81e7
 • z2184171609671_bf5d2267b6b8ffbb8b4a9ef2b2c5b558_10ae7a7b02
 • 5_1899ae4da3
 • z2184171609427_202718799a315903f5a4b460ff09ef68_11a4d784e5
 • 7_019e38f14e
 • z2184171610197_50f7b4e59756bf427eb658981df1a260_a6f1c973f2
 • 8_22435c9f0f
 • z2184171610198_76b85ef966aeafd201fb9a2769600264_9801977039
 • z2184799801058_0f2d964ab8b2e711c1dbd753abeaa27d_6832afd8f8
 • 10_38113d3d94
 • z2184225469341_0e8bb7a1c9f28eaa30f754529c583a2e_ce152b3de9
 • 11_8f49e6512b
 • z2184800729388_0d8915fdd5b975ae59bf969e4afd2d51_4bea144cbf
 • 14_b5afeaab32
 • z2184800987728_9e1a7dfd8c945e2e60a16f1b680f4000_9aee74b367
 • 15_bf7cb9bf31
 • 16_5578ec74d9
 • z2184801529161_12a77db9bcb8c514569df61284d0af49_d144e93fef
 • 17_1da8b70efd
 • IMG_20200905_094910_5d092f9f1b
 • 20_7cd8698f13
 • 7d705428b44b45151c5a_8777f8d5e0
 • 18_d8a946f492
 • z2143469224174_fe9d9d018f4f5c628e7c7027c948853d_68a5f7c02e
<a href="/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-tu-so" title="Tin tức từ Sở" rel="dofollow">Tin tức từ Sở</a>
(Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày) Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý !Kính thưa Đoàn Chủ tịch!Kính thưa Đại hội!Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 01 : 478
Tháng trước : 3.410
Quý 1 : 478